فعالیتهای دانشکده ای و دروس اینترنتی
 
Department
Courses Web Address

AE

http://ae.sharif.ir/courses

CE

http://ce.sharif.ir/courses

CHE

http://che.sharif.ir/courses

EE

http://ee.sharif.ir/courses

GSME

http://gsme.sharif.ir/courses

IE

http://ie.sharif.edu/en/courses/

MECH

http://mech.sharif.ir/courses

PHYSICS

http://physics.sharif.ir/courses


Email: courses@sharif.edu            Web: http://courses.sharif.edu

 

 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس mohseni [at] sharif.ir ارسال فرمایید